Gå til hovedindhold

Budget 2021

Her kan du læse om kommunens budget for 2021-2024 - fra budgetprocessens opstart til budgetforlig og vedtaget budget. Siden bliver løbende opdateret frem til vedtaget budget.

Penge
 • Læs op

Indhold

  Vedtaget budget

  Budget for 2021 er vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2020, og det endelige budgetmateriale er udgivet elektronisk i 2 budgetbøger.

  Bind I indeholder generelle bemærkninger og taloversigter. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hvert af kommunens 16 politikområder. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Budgetforlig

  Den 17. september er der indgået aftale om budget 2021-2024 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Fælleslisten.

  Forligsparterne noterer med tilfredshed, at budget 2021 skiller sig positivt ud i forhold til de seneste års budgetter. Det skyldes i høj grad en udligningsreform, betydelige selskabsskatter og resultatet af de indsatser med genopretning af driftsbalancen, som hele organisationen har arbejdet med i de seneste år.

  Det betyder også, at det er muligt at prioritere og gennemføre et betydeligt velfærdsløft. Dette forlig indeholder derfor prioriterede indsatser som tager hånd om de mest udsatte børn og unge og samtidig fokuseres indsatser mod bl.a. ensomhed blandt ældre medborgere samt et generelt kompetenceløft af kommunens medarbejdere.

  En del af driftsudvidelserne gives via puljer. Forligsparterne er enige om, at styring via puljerne er et godt politisk værktøj. Udmøntning drøftes forligsparterne imellem.

  Der har været et historisk højt anlægsniveau i de seneste år, ikke mindst pga. Artium, skole og kulturhus i Brande. I løbet af 2020 blev det besluttet, at gennemføre yderligere anlægsopgaver for 145 mio. kr. mere end de 125 mio. kr. der oprindeligt lå i budgettet. Formålet hermed var, at sikre et højt aktivitetsniveau i kommunen, alt imens mange private virksomheder var udfordret grundet covid-19. En række af disse anlægsaktiviteter fylder også godt i anlægsrammen for 2021-2024. Forligsparterne finder, at der er plads i budgettet til yderligere anlæg, idet finansieringen heraf primært bør ske ved anvendelse af de ekstraordinære store selskabsskatter.

  Omend der er særdeles positive takter i budget 2021 er der usikkerheder i omverdenen som kan få afgørende betydning for de kommende års udgiftspres. Usikkerhederne drejer sig primært om nationale og internationale økonomiske forhold afledt af Covid-19 krisen, og den eventuelle negative påvirkning som dette kan have på fx beskæftigelsen i Ikast-Brande.

  Det er derfor forligsparternes opfattelse, at det er nødvendigt, for at fastholde den økonomiske balance og råderum, fortsat at have fokus på en effektiv og veldrevet organisation.

  Forligsparterne finder, at effektiviseringskravet, der i henhold til den økonomiske politik er 1%, halveres i såvel 2021 som 2022. Det sker i anerkendelse af organisationens bidrag til de gode økonomiske resultater samt for at sikre en god implementering af tidligere års effektiviseringer.

  Enkelte områder friholdes for effektiviseringskravet på ½%. Det gælder de lovbestemte ydelser på arbejdsmarkedsområdet, KMF (kommunal medfinansiering) og det fælles kommunale beredskab.

  For overslagsårene 2023 og 2024 er der ikke indarbejdet effektiviseringskrav. Hvorvidt de skal anvendes i disse år afhænger af et nyt Byråds vedtagelse af den økonomiske politik og behov.

  Det er fortsat byrådets udgangspunkt, at engangsindtægter anvendes til engangsudgifter. I 2021 er der betydelige ekstraindtægter på selskabsskatten. I de kommende år må der forventes en nedgang i selskabsskatterne. Da der er forskydning mellem regnskabsår og skatteafregningen på 3 år, betyder det, at selskabsskatten for 2020 og 2021 tages til indtægt i 2023 og 2024. Selskabsskatten er, ud fra et forsigtighedsprincip sat lavt i 2023 og 2024 grundet usikkerhed om Covid-19.

  Du kan hente den samlede forligstekst som PDF-fil nederst på siden.

  Budgetorienteringsmøde

  Torsdag den 20. august blev der afholdt offentligt møde på Remisen i Brande, hvor der blev orienteret om budget 2021-2024 for Ikast-Brande Kommune. Præsentationen (PowerPoint) fra mødet kan hentes nederst på siden.

  Den 10. september er 2. Budgetbog udsendt til byrådet

  Overordnet indeholder materialet:

  • Høringssvar
  • Yderligere forslag til drifts- og anlægsbudget
  • Forskelligt supplerende materiale

  2. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden

  Den 13. august er 1. Budgetbog udsendt til byrådet

  Overordnet indeholder materialet:

  • En beskrivelse af basisbudgettet, herunder resultatopgørelse og forklaring på de korrektioner der er foretaget i forhold til vedtaget budget for 2020.
  • Drifts- og anlægsforslag til budget.

  Basisbudgettet på driften er en videreførelse af sidste års driftsbudget korrigeret for:

  • Procentvise ændringer i pris og lønniveau udsendt af KL i september måned for 2020-2024.
  • Ændringer som følge af at nogle besluttede besparelser i budgetforliget for 2019 har stigende effekt i overslagsårene 2020-2022.
  • De i budgetforliget besluttede generelle effektiviseringskrav på 1% årligt i 2020-2023.
  • DUT reguleringer i medfør af Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021.
  • Øvrige ændringer som følge af lovgivning.
  • 50% af konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller.
  • Tekniske omplaceringer indenfor og mellem politikområder.

  I forhold til tidligere år betyder det at følgende korrektioner ikke er indregnet i basisbudgettets drift, men fremsættes som tekniske forslag:

  • Ændringer i medfør af budgetopfølgningeme for 2020.
  • Nye byrådsbeslutninger, der har konsekvenser for budget 2021-24.
  • Der er ikke korrigeret for engangsbeløb i 2021.
  • Ændrede forudsætninger, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau.
  • Budgetrettelser i øvrigt, f.eks. indkøbsbesparelser.
  • Samt halvdelen af den forventede demografiske udvikling.

  På indtægtssiden er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt i 2021, og i overslagsårene er KL 's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt. Ligeledes er de forventede ændringer i renter og afdrag på lån indarbejdet.

  Basisbudgettet indeholder ikke anlægsbudget.

  1. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Tidsplan for budget 2021-2024

  Byrådet vedtog den 3. februar 2020 tidsplan og procedure for budget 2021-2024. Tidsplan og proceduren beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2020, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.

  Tidsplanen er adskilt fra proceduren, således at proceduren alene beskriver indholdet i de væsentligste aktiviteter i budgetprocessen.

  Proceduren omfatter:

  • de væsentligste aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen,
  • en præcisering af hvilke aktører/personer, der er involveret: byråd, økonomiudvalg, fagudvalg, direktion, afdelingschefer, aftaleholdere, brugerbestyrelser, MED-udvalg og råd, og
  • hvilke produkter der skal udarbejdes, hvad de skal indeholde, og hvem der skal modtage dem.

  Tidsplan og procedure for budget 2021-2024 kan hentes som PDF-fil nederst på siden.