Gå til hovedindhold

Budget 2022

Her kan du læse om kommunens budget for 2022-2025 - fra budgetprocessens opstart til budgetforlig og vedtaget budget. Siden bliver løbende opdateret frem til vedtaget budget.

Penge
 • Læs op

Indhold

  Vedtaget budget

  Budget for 2022 er vedtaget af Byrådet den 11. oktober 2021, og det endelige budgetmateriale er udgivet elektronisk i 2 budgetbøger.

  Bind I indeholder generelle bemærkninger og taloversigter. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hvert af kommunens 16 politikområder. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Budgetforlig

  Den 7. september er der indgået aftale om budget 2022-2025. Det er et samlet byråd, der står bag forliget.

  Byrådet noterer med tilfredshed, at budget 2022 fastholder de gode takter fra budget 2021. 

  Det har været væsentligt for Byrådet at fastholde det serviceniveau som har været besluttet i tidligere år, og der har samtidigt været særlig fokus på børne – og ældreområdet. Endelig er Byrådet enige om, at Ikast-Brande Kommune fortsat skal deltage og bidrage til den grønne omstilling og Co2 reduktionen.

  Et nyt Byråd tiltræder pr. januar 2022 og der vil, jf. ovenfor, være økonomiske opgaver og projekter der skal adresseres. Forligsparterne finder, at det er rigtigst at overlade et nyt Byråd opgaven med at definere og beskrive de nødvendige, budgetmæssige styringstiltag for næste periode. 

  Byrådet forudsætter derfor, ved vedtagelsen af budget 2022, at det nye Byråd udarbejder og vedtager en ny økonomisk politisk, der sikrer et fornødent økonomisk råderum og en god driftsbalance for den kommende byrådsperiode. De fulde effekter af den nugældende økonomiske politik er af disse grunde ikke indarbejdet i overslagsårene 2023 og frem.

  Forligsteksten kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Den 7. september er 2. Budgetbog udsendt til byrådet

  Overordnet indeholder materialet:

  • Høringssvar
  • Yderligere forslag til drifts- og anlægsbudget
  • Forskelligt supplerende materiale

  2. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden

  På byrådets budgetseminar blev 2 sent indleverede høringssvar også udleveret til byrådet. De kan også hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Budgetorienteringsmøde

  Onsdag den 25. august blev der afholdt offentligt møde på Remisen i Brande, hvor der blev orienteret om budget 2022-2025 for Ikast-Brande Kommune. Præsentationen (PowerPoint) fra mødet kan hentes nederst på siden.

  Den 20. august er 1. Budgetbog udsendt til byrådet

  Overordnet indeholder materialet:

  • En beskrivelse af basisbudgettet, herunder resultatopgørelse og forklaring på de korrektioner der er foretaget i forhold til vedtaget budget for 2021.
  • Drifts- og anlægsforslag til budget.

  Basisbudgettet på driften er en videreførelse af sidste års driftsbudget korrigeret for:

  • Procentvise ændringer i pris og lønniveau udsendt af KL i juni måned for 2021-2025.
  • De i budgetforliget for 2021 besluttede generelle effektiviseringskrav på 0,50% i 2022. Fra 2023 og frem er ikke indarbejdet yderligere effektiviseringskrav.
  • DUT reguleringer i medfør af Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022.
  • Øvrige ændringer som følge af lovgivning.
  • 50% af konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling ved stigninger og 100% ved fald - med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller.
  • budgetrettelser/øvrige ændringer til forudsætninger for budgettet, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer, forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsområdets forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau
  • Tekniske omplaceringer indenfor og mellem politikområder.

  På indtægtssiden er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt i 2022, og i overslagsårene er KL 's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt. Ligeledes er de forventede ændringer i renter og afdrag på lån indarbejdet.

  Basisbudgettet indeholder ikke anlægsbudget.

  1. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Tidsplan for budget 2022-2025

  Byrådet vedtog den 14. december 2020 tidsplan og procedure for budget 2022-2025. Tidsplan og proceduren beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2021, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.

  Tidsplanen er adskilt fra proceduren, således at proceduren alene beskriver indholdet i de væsentligste aktiviteter i budgetprocessen.

  Proceduren omfatter:

  • de væsentligste aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen,
  • en præcisering af hvilke aktører/personer, der er involveret: byråd, økonomiudvalg, fagudvalg, direktion, afdelingschefer, aftaleholdere, brugerbestyrelser, MED-udvalg og råd, og
  • hvilke produkter der skal udarbejdes, hvad de skal indeholde, og hvem der skal modtage dem.

  Tidsplan og procedure for budget 2022-2025 kan hentes som PDF-fil nederst på siden.