Gå til hovedindhold

Pasning af alvorligt syge og døende

En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, som ønsker at passe nærtstående - med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk, langvarig eller uhelbredelig lidelse - i hjemmet, kan ansættes af kommunen.

Hjemmehjælp
 • Læs op

Indhold

  Lovgivning:

  Pasnings af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom ydes jævnfør Servicelovens § 118.

  Ansættelsesperioden er op til 6 måneder, dog med mulighed for forlængelse med 3 måneder.

  Nærtstående er ægtefælle, samlever, børn eller forældre og andre med en så tæt tilknytning, at det er nærliggende, at pasningen og omsorgen varetages af den pågældende.

  Betingelsen er, at alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde.

  Pasningsorlov skal godkendes af en visitator.

  Lovgivning:

  Pasning af døende ydes jævnfør Servicelovens § 119.

  Plejevederlag/-orlov kan bevilges til en nærtstående, når plejemodtageren efter en lægelig vurdering er i terminalfasen, og når der er behov for pleje.
  Hospitalsbehandlingen skal således være udsigtsløs, og der er kortere levetid tilbage.

  Nærtstående er ægtefælle, samlever, børn eller forældre og andre med en så tæt tilknytning, at det er nærliggende, at pasningen og omsorgen varetages af den pågældende.

  Det er en betingelse, at plejemodtageren er indforstået med etableringen af plejeforholdet.

  Plejevederlagets størrelse:

  Plejevederlaget kan ikke overstige den hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som pårørende/nærtstående vil have ret til ved sygdom. Pårørende/nærtstående får udbetalt et basisbeløb, hvis ikke denne er berettiget til sygedagpenge.
  Det er muligt at dele plejeopgaven og plejevederlaget mellem flere pårørende. Plejevederlaget kan i det tilfælde højst være 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb.

  Plejeorloven skal godkendes af en visitator.