Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet træffer afgørelser, hvis der er uenigheder mellem lejere og udlejere om lejeforhold i det almennyttige boligbyggeri

Indhold

  Hvordan klager jeg?

  Ønsker du at indbringe en sag for Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, skal du gøre det via en af selvbetjeningsløsningerne her:

  I selvbetjeningsløsningen skal du under sagens beskrivelse holde dig til de faktiske omstændigheder og forsøge at skrive så kort og præcis som muligt.

  Hvad er et beboerklagenævn?

  Beboerklagenævnet træffer afgørelser, hvis der er uenigheder mellem lejere og udlejere i almene boliger. Almene boliger opføres og drives af almene boligorganisationer.

  Sammensætning

  Beboerklagenævnet er sammensat af en formand og to sagkyndige medlemmer. Formanden er jurist og er udpeget af Statsforvaltningen. De to sagkyndige medlemmer, der repræsenterer henholdsvis lejer og udlejer, udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis lejerforeninger og boligorganisationer i kommunen.

  Råd og vejledning

  Huslejenævnet kan sammenlignes med domstolenes måde at fungere på og er altså ikke et rådgivende og vejledende organ. Det vil sige, at udlejere og lejere ikke kan få råd og vejledning, som går ud over vejledning om hvilke typer af sager, der kan indbringes for huslejenævnet, og hvordan man skal forholde sig i forbindelse med indbringelsen af en sag.

  Hvor kan du få råd og vejledning

  Hvis du ønsker råd og vejledning, kan du søge hjælp ved en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller ved en retshjælp, for eksempel:

  Danske Lejere www.danskelejere.dk

  Lejernes Landsorganisation www.llo.dk

  Lejerens Frie Retshjælp www.lejerens-fr.dk

  Advokatvagten www.domstol.dk/HERNING/RAADGIVNING/Pages/default.aspx

  Udlejerforeningen MIDT-VEST www.udlejerforeningenmidtvest.dk

  Hvilke sager kan beboerklagenævnet behandle?

  Beboerklagenævnet behandler bl.a. følgende type sager:

  • Udlejers overholdelse af de formelle regler for varsling af lejeforhøjelsen, men ikke spørgsmål om huslejens størrelse
  • Mangler ved det lejede
  • Pligt til indvendig vedligeholdelse af boligen
  • Varme- og vandregnskaber
  • Betaling for istandsættelse efter fraflytning, herunder også spørgsmål om udgifternes rimelighed
  • Pålægge udlejer tidsfrister for gennemførelse af arbejder på ejendommen
  • Lejers ret til f.eks. at opsætte vaskemaskine, opvaskemaskine, parabolantenne
  • Betaling for fællesantenne
  • Lejers ret til at forbedre boligen, f.eks. modernisere køkken og badeværelse
  • Afregning af beboerindskud eller depositum
  • Spørgsmål om ret til fremleje, bytteret og ret til fortsættelse af lejemålet
  • Manglende overholdelse af husorden
  • Beboerdemokratiets beslutninger i forhold til selve beslutningsprocessen, men ikke i forhold til beslutningens indhold
  • Udlejers overholdelse af udlejningsreglerne
  Hvordan behandler beboerklagenævnet en sag?

  Beboerklagenævnet indhenter selv de fornødne oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der indgår i nævnets afgørelse, bliver forelagt sagens parter til udtalelse. I de tilfælde, hvor en sags modpart ikke medvirker til sagens oplysning, vil nævnet kunne træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand. Nævnet er dog ikke forpligtet hertil.

  Beboerklagenævnet kan foretage besigtigelse af lejemålet for at se de påklagede forhold, inden der træffes en afgørelse.

  Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag?

  Der kan være stor forskel på, hvor hurtigt en sag kan afgøres. Det afhænger af sagens omfang og karakter. Det er ikke ualmindeligt, at der går 4-6 måneder, før der er truffet en afgørelse i en sag.

  Hvem kan indbringe en sag, og hvad koster det?

  Både udlejere og lejere kan indbringe sager for beboerklagenævnet.

  Betaling:

  • Det koster 147 kr. (2020) at få en sag behandlet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år.
  • Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med indbringelse af sagen via selvbetjeningsløsningen. Du kan enten bruge betalingskort eller kontooverførsel. Hvis du benytter kontooverførsel, skal du ved indbetaling oplyse lejemålets adresse.
  • Ved kontooverførsel benyttes følgende bakkontonummer: Reg.nr. 3333 kontonummer 3406203468.
  Hvordan klager du over beboerklagenævnets afgørelse?

  Når beboerklagenævnet har truffet en afgørelse, er nævnet ude af sagen. Er du utilfreds med beboerklagenævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for boligretten. Dette kan ikke ske ved henvendelse til nævnet. Du skal i stedet søge hjælp hos din advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller retshjælpen. Efterlever din modpart ikke afgørelsen, må du fortsætte sagen i boligretten. Nævnet kan ikke hjælpe dig med at indkræve et eventuelt tilgodehavende.

  Hvor kan du finde beboerklagenævnet?

  Adresse:
  Beboerklagenævnet i Ikast-Brande Kommune
  Rådhusstrædet 6
  7430 Ikast

  Beboerklagenævnets sekretær:
  Eva Heiselberg Burgemann, Afdelingen for Erhverv, Bosætning og Fritid, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, Ikast. Telefon 99 60 40 13 - E-mail: evbur@ikast-brande.dk