Gå til hovedindhold

Vindmølleplanlægning

Læs mere om vindmølleplanlægningen her.

Vindmøller
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Byråd skal planlægge for vindmøller over 25 m ved at udpege arealer, der er egnet til at opstille vindmøller, i kommuneplanen.

  Planloven sikrer, at borgere, foreninger, myndigheder og andre interessenter løbende inddrages i den kommunale planlægningsproces.

  Placeringen af vindmøller er underlagt en række særlige lovgivnings- og planlægningsmæssige hensyn, som primært er fastsat i "Bekendtgørelsen om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller" og i "Bekendtgørelse om støj fra vindmøller".

  Begge bekendtgørelser har nogle ufravigelige eller meget restriktive krav. Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller knytter sig til planloven og regulerer bl.a. afstandskrav til nabobeboelser, mens bekendtgørelsen om støj fra vindmøller regulerer, hvor meget vindmøllerne må støje.

  Vindmølleprojekter og planerne for anlæggene skal også miljøvurderes jf. "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)". Formålet med miljøvurderingen er at vurdere og beskrive de miljømæssige konsekvenser af et givent anlægsprojekt.

  Derudover er vindmøller reguleret af bestemmelser i anden lovgivning, bl.a. for at tage særlige beskyttelseshensyn i det åbne land og for at tilgodese naboer, der kan blive generet af møllerne. I "Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi" er der bl.a. fastsat foranstaltninger til fremme af udbygningen med vindmøller. Der er bestemmelser om, at opstilleren af vindmøller skal udbetale godtgørelse for værditab og skal tilbyde salgsoption på nærliggende beboelsesejendomme.

  Du kan læse mere om lovgivningen for vindmøller, de vigtigste regler, støj og miljøhensyn og meget mere på statens hjemmeside om vindmøller: www.vindinfo.dk

  Vindmølleplanlægningen reguleres i Kommuneplanen

  Vindmølleplanlægningen er i dag en integreret del af Ikast-Brande Kommuneplan. Du kan finde kommuneplanen ved at følge linket herunder:

  Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033

  Under emnet "Vindmøller over 25 meter" kan du se, hvilke arealer der er udpeget til opstilling af store vindmøller. Og du kan læse, hvilke retninglinjer der gælder for de udpegede arealer. Derudover kan du se byrådets overordnede mål for vindmølleplanlægningen.

  Planlægningsprocessen for nye vindmølleprojekter

  Planlægningsprocessen for opstilling af større vindmøller består af en række faser. Hver fase indeholder en række opgaver, som løses enten af bygherren eller Ikast-Brande Kommune. Der er følgende faser:

  1. Forarbejder
  2. Idé-/debatfase med offentlig høring
  3. Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøvurderinger
  4. Offentlig høring af planforslag og miljørapporter
  5. Endelig vedtagelse af planer
  6. Udstedelser af nødvendige tilladelser
  7. Opstilling af møller