Gå til hovedindhold

Vejadgang til din ejendom

Har du planer om at etablere en ny indkørsel eller ændre en eksisterende, skal du have vores tilladelse, før arbejdet går i gang.

Opkørsel til garage
 • Læs op

Indhold

  Som vejmyndighed er det kommunen, der giver dig tilladelse til at lave en adgang til vejen.

  Her kan du læse om retningslinjer og lovgrundlaget, der er gældende, hvis du skal have en ny eller vil ændre adgang til din ejendom. Du kan også se, hvad det koster og hvordan du søger.

  Generelt
  Formålet med retningslinier på dette område er, at skabe gode trafiksikkerhedsmæssige forhold for fodgængere, cyklister og de øvrige trafikanter. Det er også for at sikre rimelige parkeringsforhold langs vejen, samt afvanding af vejen.

  Udgifter
  Ansøger skal, i de fleste tilfælde, selv afholde alle udgifter ved etableringen, herunder eventuel flytning af rendestensbrønde, lysmaster, skilte, telefonskabe, øvrige teknikskabe eller andet, der måtte stå i vejen for etableringen. 

  Rampe - hvor der er kantsten

  Grund købt af kommunen. 
  Første rampe er altid gratis. Grundejeren skal selv betale for anden rampe, med mindre den etableres i forbindelse med den første.

  Grund/ejendom købt privat. 
  Grundejeren skal betale for sine ramper.

  Gamle adgange. 
  Hvis der er behov for at helt eller delvist at fjerne gamle adgange, for at ovenstående retningslinier kan efterkommes, kan der forekomme ekstra udgifter hertil. Arbejdet skal udføres af kommunen eller en entreprenør godkendt af kommunen, så vejbelægning og eventuelle kantsten ikke beskadiges.

  Flytning af rendestensbrønd. 
  Arbejdet skal udføres af kommunen eller en entreprenør godkendt af kommunen. Udgifter forbundet med flytningen afholdes af grundejeren.

  Overkørsel - ingen kantsten samt erhverv

  Grundejeren skal selv betale udgifterne ved etablering af overkørsler.

  Grundejeren skal selv afholde alle omkostninger ved etableringen, herunder eventuel flytning af rendestensbrønde, lysmaster, telefonskabe, øvrige teknikskabe eller andet, der måtte stå i vejen for etableringen.

  Pris for etablering / udvidelse af asfaltrampe Takst 2023
  ekskl. moms 
  Takst 2024
  ekskl. moms 
  Takst 2024
  inkl. moms 
  1 m rampe                                        1.970,00 2.050,00 2.562,50
  2 m rampe                     2.265,00 2.355,00 2.943,75
  3 m rampe 2.560,00 2.660,00 3.325,00
  4 m rampe 2.855,00 2.965,00 3.706,25
  5 m rampe 3.150,00 3.270,00 4.087,50
  6 m rampe 3.445,00 3.575,00 4.468,75
  7 m rampe 3.740,00 3.880,00 4.850,00
  8 m rampe 4.035,00 4.185,00 5.231,25
  Fjernelse af eksisterende rampe 1.750,00 1.820,00 2.275,00

  Udgangspunktet er:

  • Der kan normalt maksimalt etableres 2 kørende adgange pr. ejendom.
  • En enkelt adgang er normalt 4,0 m. Ønskes der dobbelt indkørsel kan der etableres en adgang på op til 8,0 m.
  • Ønskes der to adgange må de sammenlagt være op til 8,0 m. Som hovedregel skal der være min. 5 m's afstand mellem 2 adgange.
  • Der etableres som udgangspunkt ikke ramper til gangstier.
  • Der skal etableres asfaltrampe, hvis der er kantsten eller anden lignende kantafgrænsning.
  • Der skal etableres indstik svarende til kørebanebelægningen, hvis der ikke er kantsten eller anden lignende kantafgrænsning.
  • Adgangen skal etableres efter kommunens anvisning.
  • Er der rendestensbrønde, hvor indkørslen ønskes placeret, skal rendestensbrønden som udgangspunkt flyttes.

  Link
  Typetegning - Erhvervs- og industrioverkørsler i byer

  Typetegning - (ingen kantsten) Overkørsel til enfamiliehuse, privat fællesvej, landbrugsejendomme og mindre virksomheder, overkørsel, markrampe

  Udgangspunktet er:

  • Der kan normalt maksimalt etableres 2 kørende adgange pr. ejendom.
  • En adgang er normalt 6,0 m til enfamiliehuse, private fællesveje, landbrugsejendomme og mindre virksomheder.
  • Der skal etableres indstik svarende til kørebanebelægningen
  • Adgangen skal etableres efter kommunens anvisning.


  Link
  Typetegning - (ingen kantsten) Overkørsel til enfamiliehuse, privat fællesvej, landbrugsejendomme og mindre virksomheder, overkørsel, markrampe

  Med kantsten
  Er der kantsten eller anden kantafgrænsning skal der bestilles en asfaltrampe.
  Tryk på link for bestillingsskema  (inkl. ansøgning om adgang) 

  Uden kantsten
  Er der ingen kantsten eller anden kantafgræsning, sender du en ansøgning på mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

  Mailen skal indeholde:

  • skitse/tegning, som viser, hvor rampen ønskes
  • adgangens bredde
  • hvem der søger (navn, adresse, mailadresse, telefonnummer)
  • bredde på eksisterende adgange

  Ønsker du en ny eller ændret adgang, skal du sende en ansøgning på mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk 

  Mailen skal indeholde:

  • skitse/tegning, som viser, hvor rampen ønskes
  • adgangens bredde
  • hvem der søger (navn, adresse, mailadresse, telefonnummer)
  • bredde på eksisterende adgange

  Bor du i en ejendom, som du ikke selv ejer, skal alle ejere acceptere at du søger. Ligger din ejendom ud til privat fællesvej, med interne regler, skal grundejerforeningen /vejejerer give samtykke.

  Der kan etableres op til i alt 8,0 m rampe ud for indkørslen, og der etableres ikke rampe ud for gangstier. 

  Private belægninger reguleres op til 1 m ind over skel, og i en bredde på op til 8 m i forbindelse med færdiggørelse i byggemodningsområder med bl.a. rabatter, kantsten og slidlag.

  Der vil i hvert enkelt tilfælde ske en vurdering af, om der er særlige forhold ved rampelængde og regulering af belægning, som kræver anden aftale.

   

  Efter ledningsarbejder, belægningsarbejder, kantstensarbejder mv. reguleres private belægninger op til 1 m ind over skel, og i en bredde på op til 8 m.

  Eksisterende ramper til gangstier genetableres som udgangspunkt ikke.

  Der vil i hvert enkelt tilfælde ske en vurdering af, om der er særlige forhold ved rampelængde og regulering af belægning, som kræver anden aftale. Det vurderes i forhold til trafiksikkerhedsmæssige eller trafiktekniske forhold. F.eks. hvis der kan skabes bedre parkeringsforhold langs vejen.

  I henhold til Vejlovens § 49 og Privatvejslovens § 11 og § 62 skal der altid søges om tilladelse til etablering eller ændring af adgang til en ejendom - uanset om der er tale om kørende eller gående adgang.