Gå til hovedindhold

Lokalplan nr. 420 for Boligområde, Nordlundvej, Brande

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af en lokalplan.

09. feb. 2022
 • Læs op

Indhold

  Lokalplan nr. 420 for Boligområde, Nordlundvej, Brande

  Den 31. januar 2022 vedtog Ikast-Brande Kommunes Byråd ovenstående plan endeligt. Planen er offentligt bekendtgjort den 9. februar 2022.

  Du kan finde lokalplanen som pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter". 

  Et forslag til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 20. oktober til den 17. november 2021.

  I forhold til planforslaget, der var i offentlig høring, er der foretaget mindre, redaktionelle ændringer i den endelige plan. Desuden er der foretaget følgende tekstændringer i planens indhold:

  Sti: På kortbilag 2 i lokalplanforslaget var der indtegnet en ny sti med en lilla stregsignatur. Stien løber langs planområdets sydvestlige skel, inden den drejer ud af planområdet og går over i en eksisterende sti med offentlig adgang. Et stykke af den eksisterende sti er således i planforslaget indtegnet med samme signatur som stien, der løber langs skellet inde i lokalplanområdet. I den endelige lokalplan er det eksisterende stistykke i stedet indtegnet med en stiplet signatur, for at vise, at den sti ikke ligger inden for lokalplanområdet.

  Højde på fælleshus: I forslaget til lokalplan 420 var der ikke fastsat en bestemmelse for højden på fælleshuset. Husets højde skulle derfor reguleres af kommuneplanens rammebestemmelser for området, som giver mulighed for at opføre et aktivitetshus i to etager i 8,5 meters højde, ligesom boligerne i rammeområdet. For at sikre gennemskueligheden i lokalplanen, er der fastsat en maksimal bygningshøjde for fælleshuset i den endelige lokalplan. Det fremgår nu af lokalplanens §6.5, at fælleshuse maksimalt må opføres i to etager og 8,5 meters højde. Derudover er der rettet en fejl i §6.5, hvor det i planforslaget fremgik, at der måtte opføres bygninger i 8,5 meters højde i delområde 6. Delområde 6 er det grønne område i lokalplanen, så i den endelige lokalplan bliver fejlen i §6.5 rettet til delområde 5, som er det delområde, hvor der enten må opføres tæt-lave boliger eller åben-lave boliger.

  Bilag IV-arter: I redegørelsen i lokalplanforslaget var der et afsnit om, hvordan der skal undersøges for flagermus, inden træer eller bygninger i planområdet kan fjernes. Både træer og bygninger er nu undersøgt, og det er vurderet, at de ikke er yngle- eller rasteområde for flagermus. Det relevante afsnit omskrives derfor til: "Der er foretaget konkrete undersøgelser og vurderinger af både træer og bygninger inden for planområdet, der viser, at hverken træer eller bygninger er yngle- og rasteområder for flagermus. Træer og bygninger inden for planområdet kan derfor fjernes."


  Formålet med Lokalplan nr. 420 er,
  at fastlægge bestemmelser for et nyt boligområde ved Nordlundvej i den vestlige del af Brande. Den nye bebyggelse bliver opdelt i åben-lave- og tæt-lave boligenklaver.

  Planområdet er en del af delområdet "Skoven" i Brande Syd-strukturplanen. Strukturplanen har en intention om, at det omgivende landskab skal give identitet til boligkvarteret. Lokalplanen fastlægger derfor bestemmelser om, at planområdets grønne områder skal fremtræde mere naturprægede og træbeplantede end normalt i byens boligområder. Blandt andet indeholder lokalplanen bestemmelser om, at de fælles grønne områder skal beplantes med lyng, vildblomster eller lignende og derfor ikke kan henligge som almindelige græsplæner.

  Lokalplanen giver mulighed for, at der centralt i planområdet kan blive etableret et aktivitetshus med tilhørende udefaciliteter, eksempelvis multibane, legeplads, træningsfaciliteter eller lignende. Mellem aktivitetshuset og det eksisterende skovområde mod sydvest skal der etableres et nord-sydgående, grønt bælte.

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse samt benyttelse af eksisterende byggeri i planområdet.

  Retsvirkninger

  Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

   

  Klagevejledning 

  Lokalplanen er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets endelige vedtagelse af planen til Planklagenævnet, når planen er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planen kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Du kan ikke klage over planens indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

  Klagefristen er 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

   

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her