Gå til hovedindhold

Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033

05. jan. 2022
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033

  Den 20. december 2021 vedtog Ikast-Brande Byråd ovenstående kommuneplan endeligt. Byrådet vedtog samtidig en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af planen.

  Kommuneplanen og den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen er offentligt bekendtgjort den 5. januar 2022, jf. Planlovens § 24.

  Kommuneplanen er en digital plan som du kan finde på siden her:
  https://kommuneplan.ikast-brande.dk/

  Du kan finde den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen nederst på siden under "Dokumenter", og du kan læse mere om selve miljøvurderingen længere nede. 

  Et forslag til den nye kommuneplan har været i offentlig høring i perioden fra den 30. juni 2021 til den 13. september 2021. Kommunen modtog en række høringssvar i løbet af høringsperioden. 

  På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede Byrådet at indarbejde en række ændringsforslag og bemærkninger i den endelige kommuneplan. Derudover er der foretaget nogle nødvendige fejlrettelser samt indarbejdet ændringer, der blev vedtaget i kommuneplantillæg til den tidligere Kommuneplan 2017-2029, mens forslaget til Kommuneplan 2021-2033 var i offentlig høring. Du kan se, hvilke ændringer der er foretaget, længere nede.

  Kommunen har udarbejdet et høringsnotat, hvor alle høringssvar er opsummeret, og der er vurderet på, om de bør medføre ændringer i den endelige kommuneplan. Høringsnotatet indgår som et afsnit i den ovennævnte sammenfattende redegørelse.

  Din kommune har en plan for udviklingen af by og land
  Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 er byrådets bud på, hvordan kommunen skal udvikle sig fysisk de næste 12 år. Planen beskriver også de forudsætninger, der er for udviklingen.

  I kommuneplanen kan du orientere dig om Byrådets mål og overordnede retningslinjer for, hvordan man kan bruge arealerne i byerne, landsbyerne og i det åbne land. Desuden kan du se kommuneplanens rammer, der fastlægger indholdet i lokalplaner i konkrete, geografiske områder i kommunen - primært byerne. 

  Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 er en delvis revision af den tidligere kommuneplan. Det betyder, at der kun er revideret nogle kommuneplanemner, mens andre emner er genvedtaget for en ny 4-årig periode uden ændringer. I den nye kommuneplan har Byrådet bl.a. fokus på udviklingen i byerne. Man kan bl.a. se, hvor Byrådet har udlagt nye boligområder og erhvervsområder, og planen viser også, hvor der i byerne er risiko for oversvømmelse ved skybrud.

  De emner, der er revideret i forhold til den tidligere Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 er:

  • Byvækstarealer i byzoner
  • Arealer til forskellige byformål
  • Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
  • Detailhandel
  • Veje og jernbaner
  • Sommerhusområder
  • Grønt Danmarkskort
  • Skovrejsning
  • Klimatilpasning
  • Bæredygtig udvikling - Lokal Agenda 21
  • Rammebestemmelserne for lokalplanlægningen

  Planloven er revideret siden sidste kommuneplanrevision i 2017, det betyder bl.a., at Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 skulle medtage nye emner:

  • Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder
  • Konsekvensområder omkring erhvervsområder
  • Områder, der kan blive udsat for oversvømmelse
  • Strategisk planlægning for landsbyer

  De to første emner er lagt sammen i ét samlet emne, som hedder: Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder

  Emnet "Områder, der kan blive udsat for oversvømmelse" er lagt sammen med det eksisterende emne "Klima" og hedder nu: Klimatilpasning og områder, der kan blive udsat for oversvømmelse.

  Kommuneplanen var til debat
  Den 21. juni 2021 vedtog Ikast-Brande Byråd et forslag til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033. Forslaget med tilhørende miljøvurdering var i offentlig høring i perioden fra den 30. juni til den 13. september 2021.

  I offentlighedsfasen havde borgere, organisationer og myndigheder m.fl. mulighed for at komme med bemærkninger og ændringsforslag til eller at gøre indsigelse mod planen. Kommunen modtog 24 høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag. Alle høringssvar til kommuneplanen blev behandlet af Byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse den 20. december 2021.

   

  Byrådet besluttede at indarbejde en række ændringer i den endelige kommuneplan. Herunder kan du se, hvilke ændringer, der er foretaget.

  På baggrund af høringsperioden medfører 8 høringssvar ændringer i den endelige kommuneplan:

  • Høringssvar B - Region Midtjylland ønsker, at der i kommuneplanen henvises til den nye råstofplan 2020. Samtidig ønsker regionen en mindre tekstændring. Teknik og Miljø anbefaler at imødekomme Region Midtjylland, da der er tale om en opdatering af en anden myndigheds udpegninger.
  • Høringssvar D - En borger ønsker, at udpegningen af bestemte arealer til skovrejsning uønsket tages ud af kommuneplanen. Teknik og Miljø anbefaler at imødekomme borgeren for de dele af ejendommen, hvor det ikke konflikter med landskabelige værdier.
  • Høringssvar F - Energinet Eltransmission ønsker mindre ændringer og tilføjelser til eksisterende retningslinjer for kommuneplanemnet "Højspændingsanlæg og gasledninger". Teknik og Miljø anbefaler at imødekomme Energinet Eltransmission, da ændringerne sker i henhold til lovkrav i en bekendtgørelse.
  • Høringssvar I - Vejdirektoratet ønsker en tilføjelse til anvendelsesbestemmelserne for det udvidede erhvervsområdet langs motorvejen vest for Thomas Poulsens Allé i Ikast. Vejdirektoratet ønsker tilføjet, at området prioriteres til transporttung erhverv. Teknik og Miljø anbefaler at imødekomme Vejdirektoratet, fordi det blot præciserer den planlagte anvendelse.
  • Høringssvar J - Energinet Gas gør opmærksom på, at zonen, hvor de skal høres om bebyggelse i nærheden af gasledninger, er 2x200 meter og ikke 100 meter, som skrevet i kommuneplanens retningslinjer. Teknik og Miljø anbefaler at imødekomme Energinet Gas, fordi der er tale om opdatering af krav og en mindre ændring.
  • Høringssvar K - Banedanmark ønsker indskrevet i anvendelsesbestemmelserne for rammer, hvor der er jernbane, at der kan være jernbane. Teknik og Miljø anbefaler at imødekomme Banedanmark, fordi der er tale om en præcisering, der ikke medfører konsekvenser for planlægningen.
  • Høringssvar N - Forsvaret ønsker tilføjet en tekst til forklaringen i afsnittet om Grønt Danmarkskort, hvor det fremgår, at der ikke opstår nye restriktioner i forbindelse med brugen af Forsvarsministeriets arealer, der er udpeget til Grønt Danmarkskort. Teknik og Miljø anbefaler at imødekomme Forsvaret, da det er lovkrav og en mindre ændring, der kun vedrører Forsvarsministeriets egne arealer.
  • Høringssvar X - Bolig- og Planstyrelsen finder ikke anledning til at fremsætte indsigelse mod forslag til Kommuneplan 2021-2033 under forudsætning af, at der ved den endelige vedtagelse medtages de ændringer og suppleringer, som fremgår af Bolig- og Planstyrelsens notat af 13. september 2021 vedrørende ændringer og suppleringer. Teknik og Miljø anbefaler at imødekomme Bolig- og Planstyrelsen for at undgå en indsigelse, og fordi det er uddybende redegørelser og strammende bestemmelser, der ikke forudsætter fornyet høring. Desuden ændrer de nødvendige ændringer ikke væsentligt i forhold til det offentliggjorte forslag til kommuneplan.

  Bogstaverne ved de nævnte høringssvar henviser til høringssvarene i høringsnotatet, som er et afsnit i den sammenfattede redegørelse for miljøvurderingen. Redegørelsen kan du finde nederst på denne side under "Dokumenter".

  Ud over de ændringer, der følger af høringssvarene, er der i den endelige kommuneplan også indarbejdet de kommuneplanændringer, som Byrådet har besluttet i tillæg til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029, mens forslaget til Kommuneplan 2021-2033 var i offentlig høring. Det drejer sig om:

  • Kommuneplantillæg nr. 10 - Teknisk anlæg, Biogasanlæg, Blåhøj,
  • Kommuneplantillæg nr. 41 - Teknisk anlæg, Vindmøller, Ulkær Mose, Det åbne land
  • Kommuneplantillæg nr. 42 - Teknisk anlæg, Vindmøller, Blåhøj Øst, Blåhøj
  • Kommuneplantillæg nr. 48 - Boligområde, O. Vestergård Poulsens Allé, Ikast

  Derudover er der foretaget mindre fejlrettelser i nogle eksisterende rammeområder:

  • Rammeområde nr. 6.E3.3. Erhvervsområde, Pårup Vest
  • Rammeområder nr. 1.E2.27 og 1.E2.3. Erhvervsområde, E. Christensens Vej i Ikast
  • Rammeområde nr. 1.B1.46. Boligområde, Thrigesvej Øst, Ikast
  • Rammeområde nr. 18.O1.4. Område til offentlige formål, Bavnehøj Allé, Nørre Snede
  • Rammeområde nr. 7.O1.1. Område til offentlige formål, Christianshedevej, Christianshede
  • Rammeområde nr. 13.B1.22. Boligområde, Nordlundvej, Brande

  I den endelige kommuneplan er der desuden foretaget uvæsentlige, redaktionelle ændringer.

  Forslaget til Ikast-Brande Kommuneplan 2033 var omfattet af miljøvurderingsloven. Kommunen kan i henhold til miljøvurderingslovens § 3 stk. 1 afgøre, at et planforslag skal miljøvurderes. Ikast-Brande Kommune har vurderet, at forslaget til Ikast-Brande Kommuneplan 2021 skulle miljøvurderes.

  Du kan se hele miljøvurderingen på den digitale kommuneplans side: https://kommuneplan.ikast-brande.dk/

  Kommunens afgørelse ved gennemførelse af en miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven § 8 stk. 1, nr.  3 kan påklages efter reglerne i planloven, jf. Miljøvurderingsloven § 48, stk. 2. Du kan klage over retlige spørgsmål i forbindelse med miljørapporten. Du kan f.eks. klage over manglende opfyldelse af lovens krav til miljørapportens indhold og procedure.

  En klage skal være indgivet inden 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

  Klager skal indsende sin klage elektronisk via Planklagenævnets digitale Klageportal.

  Herunder kan du læse mere om, hvordan du kan klage.

  Retsvirkninger

  Bestemmelser i planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver Byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse, hvis ønskerne er i strid med bestemmelser i kommuneplanen. Kommuneplanen skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dvs. annonceret på kommunens hjemmeside.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

   

  Klagevejledning 

  Klage over endelig vedtagelse af kommuneplanen
  Efter endelig vedtagelse af kommuneplan og den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen kan retlige spørgsmål påklages efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

  Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Planklagenævnet i disse sager ikke mulighed for at behandle klager over andre spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Ikast-Brande Kommune ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller har lavet procedurefejl. Du kan derimod ikke klage over, at Ikast-Brande Kommune efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

  Retlige spørgsmål er bl.a.:

  • Om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv.
  • Om planloven og kommuneplanen er fortolket korrekt
  • Om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt.

  Du kan først klage over kommuneplanen, når den er endeligt vedtaget og afgørelsen er offentligt bekendtgjort. En klage skal være indgivet inden 4 uger fra datoen for for den offentlige bekendtgørelse.

  Klage over miljøvurderingen
  Kommunens afgørelse ved gennemførelse af en miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven § 8 stk. 1, nr.  3 kan påklages efter reglerne i planloven, jf. Miljøvurderingsloven § 48, stk. 2. Du kan klage over retlige spørgsmål i forbindelse med miljørapporten. Du kan f.eks. klage over manglende opfyldelse af lovens krav til miljørapportens indhold og procedure.

  En klage skal være indgivet inden 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

  Hvem kan klage
  Klageberettiget er den ansvarlige minister, enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer (der som formål har beskyttelsen af Planklagenævnet eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer), jf. planlovens § 59.

  Sådan klager du
  Klager skal indsende sin klage elektronisk via Planklagenævnets digitale Klageportal. Klager skal i den forbindelse logge på - typisk ved brug af NEM-ID.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her

   

  Søgsmål
  Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens eller miljøvurderingens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den dato afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, jf. planlovens § 62, stk. 1.

  Du kan læse mere på Planklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/