Gå til hovedindhold

Lokalplaner

Her kan du læse mere om lokalplaner og finde links til høringer og allerede vedtaget lokalplaner.

 • Læs op

Indhold

  Lokalplaner fastlægger rammerne for konkrete bygge- og anlægsprojekter i kommunen. Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

  En lokalplan er et godt redskab til at præge udviklingen i kommunen. Lokalplaner kan bruges til at fastlægge, hvad forskellige områder fremover kan anvendes til samt hvordan bebyggelse, veje og friarealer mv. skal udformes. Herigennem kan byrådet påvirke kvaliteten af de fysiske omgivelser i kommunen. Samtidig er udarbejdelsen af et forslag til en lokalplan velegnet til at gennemtænke planlægningsmæssige problemstillinger. Planlægningsprocessen giver god mulighed for dialog med offentligheden om den fremtidige udvikling og anvendelse af et lokalområde.

  Ikast-Brande Kommune opfordrer til en tidlig og konstruktiv dialog om bygge- og anlægsprojekter der kræver udarbejdelse af en lokalplan. Derigennem kan kommunen i samarbejde med bygherre og evt. dennes rådgivere skabe gode lokalplaner, som danner rammerne for større og mindre projekter i kommunens byer og i det åbne land.

  Lokalplanprocessen
  Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Høringsperiodens længde afhænger bl.a. af sagens kompleksitet. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser. Du kan se alle offentliggørelser fra Ikast-Brande Kommune her.

  Når byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den lægges ud på Planinfo.dk under Erhvervsstyrelsen og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

  En lokalplan forhindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen giver altså IKKE grundejerne handlepligt.

  Lokalplanen er opdelt i tre dele - en redegørelsesdel, en del der rummer lokalplanens bestemmelser og en del der rummer kortbilag og andre relevante bilag. Redegørelsen indeholder lokalplanens baggrund, forudsætning og mål, mens bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen.

   

  Bygherrevejledning

  - Vejledning for bygherrer og deres rådgivere om lokalplanprocessen i Ikast-Brande Kommune

  Du kan i Ikast-Brande Kommunes bygherrevejledning få et overblik over lokalplanprocessen i Ikast-Brande Kommune. Vejledningen kan danne grundlag for det gode samarbejde mellem kommunen, bygherrer og deres rådgivere. Samtidig skal vejledningen bidrage til gensidig forventningsafstemning om fordelingen af roller og ansvar gennem processen.

  Ved opstarten af en lokalplan vil bygherre/rådgiver blive bedt om, at oplyse kontaktinformationer, ejerforhold
  og indledende oplysninger om projektet på skemaet: ”Oplysningsskema ved anmodning om udarbejdelse af lokalplan”

  Du kan hente Bygherrevejledningen her

  Du kan hente Oplysningsskemaet her