Gå til hovedindhold

Lokalplan nr. 377 for et boligområde, Toftevænget/Nørregade, Ikast

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af en lokalplan.

16. mar. 2022
 • Læs op

Indhold

  Lokalplan nr. 377 for et boligområde, Toftevænget/Nørregade, Ikast

  Den 07. marts 2022 vedtog Ikast-Brande Kommunes Byråd ovenstående lokalplan endeligt. Planen er offentligt bekendtgjort den 16. marts 2022.

  Du kan finde lokalplanen som pdf-fil nederst på siden under "Dokumenter". 

  Et forslag til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 24. november 2021 og frem til den 12. januar 2022.

  I forhold til planforslaget, der var i offentlig høring, er der i den endelige lokalplan ændret på følgende punkter:

  • I lokalplanens redegørelsesdel på side 13 under "Love og Beskyttelseslinjer" er der indskrevet en ny tekst: "Jernbaneloven. Jernbanelovens § 24 tydeliggør, at der ikke uden tilladelse fra Banedanmark kan udføres anlægsarbejder, som kan udgøre en fare for jernbanesikkerheden. Det være sig selve driften eller jernbanens stabilitet."
  • I lokalplanens bestemmelse 3.3 er der tilføjet følgende tekst: "Regnvandsbassinet skal udformes således, at der ikke vil kunne ske overløb til jernbanearealet".

  Formålet med Lokalplan nr. 377 er, at give mulighed for, at det tidligere erhvervsområde kan anvendes til et boligområde med ca. 90 etageboliger fordelt på 8 boligblokke med tilhørende grønne fællesarealer, fælleshus, parkering, cykelskure, regnvandsbassin og sti. Lokalplanen omfatter 63 almennyttige boliger og 27 private boliger. Bebyggelsen vejbetjenes fra både Toftevænget og Nørregade, og lokalplanen skal sikre god trafiksikkerhed fra begge til- og frakørsler. Lokalplanen skal ligeledes sikre, at indbliks- og skyggegener hos de omkringliggende naboer, reduceres mest muligt. Alle primære fællesarealer i lokalplanen beplantes med et træ, som får lov at vokse sig så stort, at det opleves som signatur i de enkelte fællesarealer. Sidst skal lokalplanen sikre, at den store blodbøg i områdets nordøstlige hjørne vil blive bevaret som signatur for boligbebyggelsen.

  Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse i planområdet.

  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033. 

  Retsvirkninger

  Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

   

  Klagevejledning 

  Planen er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets endelige vedtagelse af planen til Planklagenævnet, når planen er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planen kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Du kan ikke klage over planens indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

  Klagefristen er 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

   

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her