Gå til hovedindhold

Kommuneplantillæg nr. 40 og Lokalplan nr. 460 - Teknisk anlæg til varmeforsyning, Fonnesbækvej, Isenvad

Ikast-Brande Kommune offentliggør Byrådets endelige vedtagelse af planer for et varmeforsyningsanlæg på Fonnesbækvej i Isenvad

02. maj 2024
 • Læs op

Indhold

  Tillæg nr. 40 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 460 for et Varmeforsyningsanlæg, Fonnesbækvej, Isenvad

  Den 29. april 2024 vedtog Ikast-Brande Kommunes Byråd ovenstående planer. Planerne er offentligt bekendtgjort den 2. maj 2024.

  Du kan finde planerne som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter".

  Forslag til planerne har været i offentlig høring i perioden fra den 23. november 2023 og frem til den 25. januar 2024.

  I forhold til de forslag til planerne, der var i offentlig høring, er der kun foretaget mindre, redaktionelle ændringer i de endelige planer.

  Formålet med kommuneplantillæg nr. 40 er, at ændre anvendelsesmulighederne for et område med solvarmeanlæg ved Fonnesbækvej, så området også kan udnyttes til andre former for varmeforsyningsanlæg.

  Tillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen.

  Formålet med Lokalplan nr. 460 er, at give mulighed for at udbygge det eksisterende solvarmeanlæg, der forsyner Isenvad med varme. Med lokalplanen kan anlægget udbygges med en varmepumpe og et anlæg til fyring med flis og med flislager. Med den nye planlægning bliver der samtidig valgfrihed mellem at etablere solfangere og solceller, så begge typer af energianlæg fremover kan benyttes og kombineres.

  Lokalplanen vil have bonusvirkning således, at der ikke skal meddeles landzonetilladelse til anlæg, der er omfattet af lokalplanen. Lokalplan nr. 460 har samme afgrænsning som den tidligere Lokalplan nr. 295.

  Lokalplanen fastsætter bestemmelser for anvendelse, vejadgang, placering og udformning af ny bebyggelse.

  Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 460 bliver Lokalplan nr. 295 aflyst i sin helhed. Lokalplan nr. 460 blev vedtaget af Ikast-Brande Kommune den 12. november 2013.

  Retsvirkninger

  Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

  Lokalplanen: Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

  Klagevejledning

  Kommuneplantillæg nr. 40 og Lokalplan nr. 460 er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets endelige vedtagelse af planerne til Planklagenævnet, når planerne er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planerne kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Du kan ikke klage over planernes indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

  Klagefristen er 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her