Gå til hovedindhold

Som grundejer skal du

Her kan du læse om dine forpligtelser som grundejer og se hvordan du anmelder rotter.

Hæk langs vej
 • Læs op

Indhold

  Uanset om du bor på en offentlig vej eller privat fællesvej skal du som grundejer holde rent (feje og fjerne ukrudt), glatførebekæmpe og rydde for sne, så fodgængere, skraldemanden og postbuddet kan komme sikkert forbi din ejendom.

  Hvis du har grund ud til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at holde det rent.
  Renholdelsespligten er ikke kun begrænset til at feje fortovet. Det er også at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende, eller som kan genere færdslen. 

  Link til Vinter- og renholdelsesregulativ

  Hvis du har grund ud til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at holde træer, hæk og anden bevoksning inde på din grund. Beplantningen skal derfor klippes i tide, så den ikke når ud over skel mod vej og sti.

  Link til siden klipning af beplantning

  Du skal altid søge tilladelse, når du ændrer på adgangsforhold til din ejendom. Det gælder både ved adgang til offentlige og private fællesveje.

  Link til asfaltrampe - indkørsel til din ejendom

  Hvis du oplever gener fra din nabo eller et andet miljøforhold i dine omgivelser, vil vi som udgangspunkt anbefale dig selv først at forsøge at løse problemet ved at kontakte den eller de personer, som, du mener, forårsager problemet og forelægge problemstillingen for vedkommende.

  Du kan i den forbindelse finde yderligere informationer, råd og vejledning her:

  • Røg: Vedrørende røg fra brændeovne og lignende – Link til Brænderfyringsportalen 

  • Dyrehold i byzonen: Vedrørende hønsehold og lignende – Link til Regulativ for dyrehold i boligområder

  • Støj: Vedrørende støjgener kan der i nogle tilfælde rettes henvendelse til Politiet – eksempelvis i tilfælde af høj musik, støjende adfærd og hundegøen eller -tuden – mens der i andre tilfælde kan rettes henvendelse til kommunen – Link til Borger. dk - nabostøj 

  Hvis du vil klage 
  Hvis din henvendelse til vedkommende, som forårsager genen, ikke løser problemet, kan du kontakte os – gerne via mail sendt til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk .

  Din henvendelse bør som minimum indeholde:

  1. Dit navn, din adresse samt dit telefonnummer/din E-mail
  2. Navn og adresse på vedkommende, som du vil klage over
  3. En beskrivelse af de aktiviteter, som du vil klage over. Hvad generer dig og hvornår?
  4. En beskrivelse af din dialog med vedkommende, som du klager over.

  Når du har klaget
  Vedkommende, som du klager over, får besked om, at vi har modtaget en klage og om, hvad der er klaget over.
  Vedkommende har så mulighed for at komme med en udtalelse, som vi inddrager i den videre behandling af sagen.
  Bemærk, at vedkommende, der klages over, som udgangspunkt har ret til at få oplyst, hvem der har klaget, hvis vedkommende efterspørger det – det vil sige, at du ikke kan forvente at kunne klage anonymt.

  Sagsbehandlingstiden kan variere meget fra sag til sag i denne type sager, og behandlingen af dem indgår i den almindelige opgaveprioritering afhængigt af modtagelsestidspunkt og væsentlighed i forhold til andre sager. Du vil få besked om udfaldet af sagen, når vi har truffet en afgørelse.

   

  I Ikast-Brande Kommune har byrådet vedtaget et regulativ for dyrehold i byzonen og sommerhusområder.

  Regulativet fastsætter hvilke dyretyper der må holdes og indretning samt drift af fx hønsehus og hønsegård.

  Link til Forskrift om dyrehold i boligområder 

  Rotter kan anrette store skader på en bygning og rotter udgør en sundhedsfare som smittebærere. Kontakt straks kommunen, hvis du ser tegn på rotter på din ejendom.

  Du har som grundejer pligt til at holde dine bygninger i forsvarlig rottesikret stand. Dette omfatter bl.a. at holde jorden omkring bygningerne ren for ukrudt, helst i flere meter bredt bælte, og at beskære eller fjerne træer, buske og espaliervækster, der vokser op til eller op ad murværket. Brædder, stolper, eller andre genstande og materialer bør altid ligge frit fra mur, vægge eller hegn. Desuden skal ydermure og sokler, yderdøre og porte være intakte og vedligeholdes. Har du hønsehus eller lign. dyrhold udendørs, skal foder opbevares rottesikret og dyrestalden bør hæves min. 35cm over jorden.
  Link til gode råd til rottesikring 

  Tilsynspligtige ejendomme i landzone besøges hvert år i perioden oktober – februar.
  Link til Rottehandlingsplan - 2019 - 2021 

  Kommunerne har dog brug for hjælp fra borgerne i kampen mod rotter.
  Vi har sammen med andre kommuner lavet en kampagne, der fortæller om, hvad du kan gøre for at forebygge mod rotter omkring boligen og begrænse rotternes muligheder for at vokse i antal.

  Tryk på link - "sådan forbygger du rotteangreb" 
  Se 7 korte film, der viser hvordan du kan forbygge mod rotter ved din bolig eller på dit landbrug 

  Fumle forebygger mod rotter

  Hvis du her set en rotte / spor fra en rotte
  , skal du melde det til kommunen. Det gør du via dette link 
  Anmeld rotter  Du åbner en side med det skema, du skal udfylde.
  Til sidst trykker du på knappen - afsend anmeldelsen.  

  Rottebekæmpelse  Takst 2023 
  momsfrit 
  Takst 2024 
  momsfrit 
  Gebyr pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 6,80 UDGÅR
  Gebyr pr. m2 bebygget areal*      NY  0,3736

   

  *Taksten opkræves for alle faste ejendomme. Antal m2 som indgår i beregningen er ejendommens samlede bebyggede areal registreret i BBR.

  Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven

   

  Spørgsmål
  Har du spørgsmål eller problemer med anmelde på vores selvbetjeningsløsning,
  kan du kontakte os på tlf.: 9960 3359
  Mandag - Onsdag 09:30 - 14:00
  Torsdag: 9:30 - 17:00
  Fredag: 9:30 - 13:00

   

  Husnummer
  Ifølge adresseloven har ejeren af en ejendom eller bygning ansvaret for at sætte gode og tydelige husnummerskilte op. De skal passe med de adresser, kommunen har fastsat.

  Læs mere om reglerne for husnummerskiltning Danmarks Adresser

  Brevkasse / postkasse 
  Reglerne for brevkasser er bestemt af Postloven og gælder for alle huse og for fritidshuse. Brevkassen skal placeres på egen grund, men helt ud ved skellet. Link til opsætning af brevkasser

  Post til døren
  Borgere, der er ude af stand til selv at hente sin post i postkassen kan søge om post til døren. Vil du søge om post til døren, skal du gøre det via borger.dk

  Er din skorsten i brug, skal den renses af en skorstensfejer mindst én gang om året. Du har som ejer af ejendommen pligt til, at betale den fastsatte takst for brandpræventive tilsyn og fejninger. Skorstensbrand er den hyppigste årsag til brande i Danmark.

  Ny pejs eller brændeovn 
  Skorstensfejeren skal kontaktes, hvis du skal have brændeovn eller pejs i dit enfamilieshus. Han skal nemlig syne brændeovnen eller pejsen, inden den tages i brug. 

  Afmelder din skorsten
  Dit ildsted skal være fysisk afbrudt fra skorstenen, før du kan afmelde den lovpligtige skorstensfejning. Ønsker du at afmelde skorstensfejning, skal du kontakte din skorstensfejer.

  Skorstensfejer sidder på taget og renser en skorsten
  Skortensfejer
   
  Skorstensfejermester Keld Pletbjerg, tlf. 9642 0940, mobil 4061 5647 for 
  gammel Ikast og Brande Kommune.

  Skorstensfejermester Erik Christiansen på 7573 1828 mobil 2032 1105 for
  gammel Nørre Snede Kommune

  Takster 

  Skorstensfejning  gebyrer Takst
  2023

  ekskl.
  moms
  Takst
  2024
  ekskl.
  moms
  Takst 2024
  inkl. moms
  Første skorsten indtil 10 m. højde 116,33 120,78 150,97
  Efterfølgende skorstene på samme ejendom 91,12 94,61 118,26
  Hver påbegyndt m. over de første 10 m.  4,13 4,29 5,37
  Centralkedel, rensning 265,58 275,72 344,65
  Brændeovn, rensning 132,75 137,82 172,28

   

  Rensning af røgrør og røgkanaler  Takst
  2023

  ekskl.
  moms
  Takst
  2024
  ekskl.
  moms
  Takst 2024
  inkl. moms
  Rør og kanaler med indvendige mål indtil 35 * 35 cm
  - første meter
  - efterfølgende påbegyndt meter. 

  61,54
  30,01

  63,89
  31,15

  79,87
  38,94
  Rør og kanaler med indvendige må over 35 * 35 cm
  - første meter
  - efterfølgende påbegyndt meter. 

  122,69
  61,54

  127,38
  63,89

  159,23
  79,87
  Brandpræventivt syn - uanset antallet af skorsten på en ejendom 
  116,33

  120,78

  150,97
  Tilmelding til ny skorsten / ildsted.
  Hver skorsten eller ildsted

  440,93

  457,77

  572,22
  Påtegning af prøvningsattest 120,96 125,57 156,97

  Taksterne er reguleret efter KL´s vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde, september 2021.

  Taksterne er med virkning fra 2009 tillagt 1% til dækning af omkostninger ved forbrug af sodposer. KL's vejledende takster kan i øvrigt ses på www.kl.dk. 

  Spørgsmål til skorstensfejning
  Kontakt Brand & Redning
  Telefon: 96 28 11 12
  E-mail: post@brmv.dk

  Grundejere i byer og i bymæssig bebyggelse er pålagt ansvaret for, at  der er ryddet sne og bekæmpet glatføre på fortovet.

  Link til siden vedr. vintervedligeholdelse