Gå til hovedindhold

Struktur-, udviklings- og helhedsplaner

Her på siden finder du de overordnede struktur-, udviklings- og helhedsplaner for byudviklingen, som Ikast-Brande Kommune har udarbejdet.

Brande syd oversigts billede
 • Læs op

Indhold

  For at drøfte de overordnede rammer for udviklingen af nye, større byområder, vedtager byrådet nogle gange struktur-, udviklings- og helhedsplaner. Det sker oftest i områder, hvor udviklingen vil forløbe over mange år. Formålet med planerne er at beskrive den overordnede politiske vision for området. Ofte bliver planen det planlægningsmæssige styringsgrundlag, som kan sikre en helhed i udviklingen over mange år.

  En strukturplaner og helhedsplaner kan således være med til at sikre en hensigtsmæssig udbygning af et område. Planerne er ikke lovpligtige, men de er et vigtigt formidlingsværktøj til at fortælle kommunens borgere, hvor byudviklingen bevæger sig hen.

  I Brande kan et gennembrud i bystrukturen skabe en unik mulighed for en bymidte som strækker sig på tværs af fritids-, handels- og kulturliv til glæde og gavn for bylivet og byens unge, voksne og gamle borgere. 

  Gennembruddet har alle Brandeborgere som målgruppe og projektnedslagene har til formål at skabe en attraktiv og inkluderende bymidte, der øger kvaliteten i midtbyen og oplevelsen af et inklusivt og internationalt byfællesskab i Brande.

  Projektområdet er beliggende i hjertet af Brande midtby, nær torvet og handelsgaden Storegade. Selvom Torvet og Storegade er det officielle centrum for byens liv, er sæsonarrangementer på torvet og en reduceret handelsgade ikke længere tilstrækkeligt til at skabe en opdateret udgave af det byfællesskab, som Brande midtby engang var ramme om. Hverdagens fællesskaber er i dag flyttet andre steder hen, men heldigvis er de stadig tæt på bymidten. 

  Bagsiden af Storegades klassiske forside er inspirerende ujævn og spraglet med farver, udspring og terrasser. Sydvendt med et terrænspring på 13 meter, vender den oprindelige midtby ryggen til de nye, stærke hverdagsfællesskaber omkring skolen, biblioteket, musikskolen, Brande hallerne og naturtrækket Brande å.

  Visionen for Gennembruddet er, at skabe en relevant ny forbindelse mellem den oprindelige forside og den nye ”bagvendte forside”. Begge sider er vigtige for et robust og mangfoldigt byliv i Brande. Tilsammen skal de danne ramme om spontane møder i midtbyen. Ikast-Brande kommune har i løbet af forprojektet sammen med byens aktører kortlagt, hvad der skal til for, i en dansk kontekst, at skabe byliv hele året, - altså også når vejret er koldt, blæsende og det er mørkt allerede klokken 16.

  Et inviterende og synligt byfællesskab i det offentlige rum vil have stor betydning for byens mange ex-pats. De store internationale virksomheder trækker dygtige medarbejdere til fra hele verden, men det er ikke enkelt at møde danskeren, når hverdagens fællesskaber er gemt væk i foreningshusene eller bag hækken omkring grillen. Midtbyen har en vigtig betydning for sammenhængskraften i en hver by, og i Brande vil man byde alle indenfor i fællesskabet – hvad end du er "indfødt", fastboende, ex-pat, flygtning eller på gennemrejse.

  Projektet indeholder fire delprojekter, der tilsammen udvider betingelserne for byliv i Brande. Målet er at skabe byliv hele året, alle dage, uanset hvor mange mennesker der er til stede. Der skal være plads til både det larmende og det stille ophold. Fokus er på opholdsvenlige, offentligt tilgængelige byrum, og mødesteder med forskelligartet anvendelse. Vejret eller butikkernes åbningstider skal ikke længere definere mødet mellem mennesker og midtbyens relevans i
  Brande.

  I en mindre by som Brande er netværk og samarbejder betydningsfyldt. Remisen, handelslivet, torvet, skolen, hallen og foreningsfællesskaberne udfylder hver sin vigtige rolle, og de fire delprojekter i Gennembruddet skal hver især understøtte det liv og bygge videre på eksisterende fællesskaber.

  Gennembruddet er en ny ramme, som byens aktører skal være med til at udfylde. Programmeringen af delprojekterne er derfor blevet til i dialog med midtbyens aktører.

  De fire projekter, der er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag, er:

  Torvet:
  Skal forbedres mht. opholdskvalitet, udeservering og reduktion af krydsende trafik.

  Gennembruddet:
  Et overdækket byrum, der bygger bro mellem for- og bagside uden at bryde husrækken og
  midtbyens tæthed. Det er et væksthus for byliv, der udvider sæsonen og faciliterer møder mellem
  Brandefællesskaberne.

  Byforbindelsen:
  Kombinerer oplevelser, leg og ophold med funktioner som trapper og ramper, der skaber adgang
  via Gennembruddet til åen.

  Brande Å:
  Skal løfte den rekreative kvalitet og opholdskvaliteten omkring Brande Å, så de store potentialer, der
  ligger så centralt i bymidten kan indfries. Samtidig skal åen og parken tilpasses større regnhændelser med fokus på merværdi og biodiversitet, og det på en måde som udgør et eksempelprojekt i kommunen på, hvordan klimadagsordenen kan være med til at løfte livskvaliteten i vores byer.

  Forprojekt og program for Gennembruddet, kan findes via dette link:
  Forprojekt og program - Fra ’Købstad’ til ’Mødestad’

  Gennembruddet

  Strukturplanen for Naturbydelen Brande Syd er blevet til i et tæt samarbejde mellem Byråd, arkitektfirmaet CFBO, Rådgivningsfirmaet EnviDan, eksperter i landskabsplanlægning, ejendomshandel og bosætning, lokale interessenter og fagpersoner fra Ikast-Brande Kommunes administration.

  Store dele af Brande syd har et meget højt grundvandsspejl, og det har nødvendiggjort et grundigt analysearbejde i områdets jordbunds- og grundvandforhold. Analyserne er bearbejdet i rapporten Vandets Vej som er anvendt som grundlag for placering af boligområderne i planen.

  Den eksisterende natur i strukturplanen er en stor ressource for boligområderne. Alle fem boligområder er placeret, så de tager hensyn til grundvand, naturværdier og biodiversitet i det pågældende område, og de bidrager samtidig til tilgængelighed ud i området, for borgerne i Brande by.

  Naturbydelen Brande Syd er en ambitiøs og ikke mindst langsigtet plan. Byrådet kommer til at realisere planen ét skridt ad gangen i løbet af de kommende mange år. Som det første skridt beslutter Byrådet igangsætning af fase et på byrådsmødet den 8. april 2019.

  Rapporten Vandets Vej og Strukturplanen for Naturbydelen Brande Syd, mellem By og Bakke, kan findes via disse link:

  Strukturplan for Naturbydelen Brande Syd

  Vandets vej i Brande Syd

  Nord for Bording Å mellem Bakken og Firhuse vil et ca. 32 ha stort område gennem en årrække blive en ny bydel i Bording. Strukturplanen skal danne grundlaget for den fremtidige planlægning i området og dermed sikre helhed og sammenhæng i hele området. Den nye bydel vil komme til at indeholde ca. 200-250 boliger og grønne friarealer ned til Bording Å med mulighed for forskellige naturoplevelser.

  Strukturplan Bording Nord

  I perioden 2019-2021 har Ikast-Brande Kommune sammen med arkitektfirmaet ATRA og lokale aktører arbejdet med at definere principper for udviklingen af bymidterne i Ikast og Brande. Arbejdet mundede ud i to hæfter:

  • "Ikast Midtby – udviklingsprincipper”
  • "Brande Midtby – udviklingsprincipper”

  Du finder hæfterne med udviklingsprincipper som pdf-filer nederst på siden.

  Udviklingsprincipperne er tænkt som et værktøj til at kvalificere og prioritere beslutninger, der vedrører udviklingen af de to midtbyer. Principperne definerer en udviklingsretning og en overordnet struktur og beskriver forslag til delprojekter og konkrete indsatser. Udviklingsprincipperne kan være med til at sikre, at forskellige offentlige og private planer og projekter arbejder i samme retning ud fra et overordnet mål.

  For hver by har en arbejdsgruppe med borgere, repræsentanter for foreninger, organisationer og erhvervsliv været med til at definere udviklingsprincipper og er kommet med ideer og forslag til konkrete projekter. Arbejdsgrupperne har således været med til at sikre, at udviklingsprincipperne i videst muligt omfang tager udgangspunkt i de udfordringer, der opleves af byens borgere og brugere, og i de lokale ideer og ønsker.

  Arbejdet har taget udgangspunkt i konkrete analyser, registreringer og kortlægning.