Gå til hovedindhold

Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan nr. 437 for et teknisk anlæg (antennemast) i Bording Kirkeby

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed Byrådets endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

14. sep. 2023
 • Læs op

Indhold

  Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan nr. 437 for et teknisk anlæg (antennemast) i Bording Kirkeby

  Den 11. september 2023 vedtog Ikast-Brande Kommunes Byråd ovenstående planer endeligt. Planerne er offentligt bekendtgjort den 14. september 2023.

  Du kan finde planerne som pdf-filer nederst på siden under "Dokumenter". 

  Forslag til planerne har været i offentlig høring i perioden fra den 03. maj 2023 til og med den 28. juni 2023.

  I forhold til forslag til planerne, der var i offentlig høring, er der kun foretaget mindre, redaktionelle ændringer i planerne. 

  Formålet med Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan nr. 437 er, at ændre anvendelsesbestemmelserne og den maksimalt tilladte bygningshøjde for et mindre område i den centrale del af Bording Kirkeby, så det bliver muligt at opsætte en højere antennemast end den, der er der i dag.

  Med vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen bliver der mulighed for, at opsætte en 52 meter høj antennemast med tilhørende teknikkabine ved Klochsvej 67, så der kan skabes en bedre mobiltelefonidækning i Bording Kirkeby og omegn. Antennemasten skal erstatte en eksisterende radiomast på 48 meter, som er placeret ved den eksisterende erhvervsbygning 30 meter mod vest.

  Kommuneplantillægget sætter rammerne for lokalplanlægningen. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse i planområdet. 

  Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 437 aflyses den del af Lokalplan nr. 4.5.1-1, Erhvervsområde ved Klochsvej, Bording Kirkeby”, som vedrører planområdet i Lokalplan nr. 437.

  Retsvirkninger

  Kommuneplantillægget: Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, har Byrådet jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3 mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

  Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

  Lokalplanen: Lokalplanen er bindende. Der må ikke etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser på de ejendomme, der er omfattet af planen, medmindre der gives en dispensation.

   

  Klagevejledning

  Planerne er vedtaget i henhold til planloven. Man kan påklage Byrådets endelige vedtagelse af planerne til Planklagenævnet, når planerne er offentligt bekendtgjort. Alle, der har en retlig interesse i planerne kan påklage retlige spørgsmål til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Du kan ikke klage over planernes indhold eller skønsmæssige afgørelser, det vil sige, hvis du for eksempel mener, at Byrådet skulle have truffet en anden afgørelse.

  Klagefristen er 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

  Ønsker du at klage, så læs mere i klagevejledningen her